Právní služby


OBCHODNÍ PRÁVO

 

Společenstevní právo
Založení obchodních společností – veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost a družstva, neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti a jiné právní entity, a to samozřejmě včetně komplexní právní služby s touto oblastí související.
Poskytování právních služeb v rámci tzv. krizového řízení, a to formou právního poradenství správcům konkursních podstat, likvidátorům, subjektům krizového managementu. Mgr. Ing. Ivona Miechová a JUDr. Vlasta Houdková jsou zapsáni v seznamu insolvenčních správců a tuto činnost aktivně vykonávají.

 

Vymáhání pohledávek
Poskytování komplexního právního servisu v rámci vymáhání pohledávek klientů. Tato činnost obvykle zahrnuje správu pohledávky spočívající v podrobné právní analýze, vyjednávání s dlužníkem, mediace, zastupování v soudním řízení až po následné vymáhání pohledávky.


Smluvní právo
Příprava, zpracování a sepis smluv a jiných právních dokumentů, včetně vyhodnocení a doporučení nejvhodnějších způsobu zajištění daného právního vztahu.

Další okruhy právní služby:

 • Autorské právo a právo duševního vlastnictví;
 • Právo nekalé soutěže a ochrana před nekalosoutěžním jednáním;
 • Due diligence;
 • Stavební právo;
 •  Právo směnečné a šekové;
 •  Právo cenných papírů;
 •  Zastupování před soudy a jinými úřady ve všech shora uvedených právních odvětvích

OBČANSKÉ PRÁVO


Právo nemovitostí
Úplné právní služby související s nabývání a převodem nemovitostí a věcných práv k nemovitostem. Samozřejmostí je také zjištění právního a skutkového stavu nemovitostí (due dilligence) včetně zajištění znaleckého odhadu ceny nemovitostí.

Poskytnutí plného servisu pro klienty z řad realitních kanceláří, správců nemovitostí a samosprávných celků spočívá zejména ve zpracování a sepisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy k nemovitostem, bytům a nebytovým prostorům, zástavní smlouvy. Součástí právních služeb je také právní poradenství při jednání se zákazníky
klienta. Samozřejmostí je poskytování advokátní úschovy jako jedné z nejbezpečnějších forem financování převodu nemovitostí.

 

Další oblasti právní služby:

 • Nájem a podnájem nebytových prostor, bytů a nemovitostí;

 • Pracovní právo;

 • Právo na ochranu osobnosti;

 • Rodinné právo;

 • Zastupování před soudy a jinými úřady ve všech shora uvedených právních odvětvích.

TRESTNÍ PRÁVO

 

Pro naše klienty poskytujeme komplexní právní pomoc při uplatňování jejich práv jako poškozených v trestním řízení, zejména uplatnění náhrady škody vůči pachateli trestné činnosti, poradenství při sepisu oznámení o podezření ze spáchání trestného činu.
Advokáti kanceláře jsou připraveni poskytnou klientům plnou obhajobu jejich práv v rámci obhajoby obviněného z trestného činu za účelem zajištění řádné obhajoby ve smyslu trestního zákona a trestního řádu v rámci trestního řízení.

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ

 

Mgr. Ing. Ivona Miechová je insolvenčním správcem zapsaným u Městského soudu v Praze a Krajského soudu v Praze. 

 

Oddlužení fyzických osob

 • právní konzultaci– posouzení, zda ve Vašem případě přichází v úvahu využití zákonné možnosti oddlužení
 • zhodnocení Vaší situace a navržení optimálních řešení
 • komunikaci s věřiteli za Vás ohledně skutečné výše Vašich dluhů
 • vyhotovení a kompletace návrhu na oddlužení

Insolvence

 • poradenství věřitelům ve všech fázích insolvenčního řízení a jejich zastupování v souvisejících sporech a řízeních,
 • zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech a při vyjednávání s dlužníkem o způsobu řešení úpadku,
 • poradenství dlužníkům při podávání insolvenčního návrhu a způsobu řešení jejich úpadkové situace,
 • poradenství dlužníkům při reorganizaci a sestavení reorganizačního plánu,
 • poradenství zahrnující komplexní posouzení zamýšlené restrukturalizace včetně navržení optimálního řešení z právního i ekonomického pohledu,
 • příprava veškeré dokumentace související s restrukturalizací, včetně smluv o převodu majetkových účastí či majetků, případně dokumentů pro právní přeměnu dotčených společností,
 • asistence při přípravě valných hromad a usnesení statutárních orgánů rozhodujících o restrukturalizaci.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ MEZI SPOTŘEBITELEM

 

V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele tímto informujeme klienty, kteří jsou ve smyslu citovaného zákona spotřebiteli, o právu řešit případný spor mezi advokátem a klientem/spotřebitelem mimosoudně prostřednictvím pověřeného subjektu, kterým je Česká advokátní komora. 

 

Webové stránky České advokátní komory jsou www.cak.cz

Kontakty

Onheiser Miechová
advokátní kancelář s.r.o.
Betlémské náměstí 2
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 25 25 59

Copyright 2010 - AK Houdková Onheiser
WEBdesign, script by VAstudio